Hälsa och hälsoarbete

2007.06.07 13:52

Hälsa
 
”Utgångspunkten för hälsa är att se människan som en helhet, där hälsa är en mångfacetterad och utvecklingsbar resurs och organisationstillgång”
 
Definition skriven av ”Referensgruppen för främjande av ökad hälsa i arbetslivet”
 
 
Tre varianter av hälsa
 
1. Klinisk status
 • Hälsomått utifrån människans fysiologi och anatomi
 • Utgår från statistiska genomsnitt
 • Har man normala värden så är det lika med god hälsa
 
2. Funktionsförmåga
 • Utgår från sociala aspekterna
 • Klarar man av vardagen och kan göra det man vill
 • Har man höga ambitioner men kroppsliga begränsningar, ger det en sämre nivå på hälsan
 
3. Välbefinnande
 • Upplevelse av att må bra eller må dåligt
 • Både klinisk status och funktionsförmågan kan spela in när vi bedömer vårt välbefinnande
 • Vara aktivt och fruktbart engagerad i sina vardagliga sysslor
 
 
Hälsokorset
 
 
En diagram på hälsokorset

  

A: Idealt eller optimalt hälsotillstånd, där vi har både upplevd och faktisk hälsa.
B: Inga eller få krämpor men mår inte bra.
C: Att både må dåligt och ha sjukdom är det sämsta tillståndet
D: Med salutogenes som idé blir målet att även den kroniskt sjuke ska befinna sig i denna ruta så mycket som möjligt
 
 
Hälsopromotion
 
”Det handlar om den process som möjliggör för individer, organisationer och samhällen att öka kontrollen över de faktorer som påverkar hälsan och därigenom förbättrar den”
 
Definition skriven av ”Referensgruppen för främjande av ökad hälsa i arbetslivet”
 
 
Hälsopromotion är en strategi för förändringsarbete som ska innehålla nedanstående fyra delar:

Fokus på främjande
- idén är salutogen, dvs man ser på vad som fungerar bra och gör mer av/utvecklar det
Arena-/systemtänkande
- t.ex. arbetsgruppen, arbetsplatsen eller organisationen är sammanhanget/ramen
Processorienterat arbete
- från nuläge till ett önskat läge kräver ett processorienterat tillvägagångssätt
Delaktighet
- ett villkor för att lyckas med långsiktiga effektiva utvecklingsarbeten
 

 
Hälsofrämjande
 
”Konkreta insatser utifrån ett medvetet förhållningssätt som skapar grundläggande förutsättningar för, och aktivt bidrar till, att långsiktigt stärka och stödja det friska och utvecklingsbara”
 
Definition av ”Referensgruppen för främjande av ökad hälsa i arbetslivet”
 
 • ·        Beskriver egenskap och effekt
 • ·        Produkt, handling, aktivitet, åtgärd
 • ·        Främjas på olika sätt – definiera hälsa och vems hälsa
 • ·        Allmänt ställningstagande till hälsoarbete
 • ·        Förhållningssätt - inriktning
 
 
Friskvård
 
 ”Teoretiska och praktiska aktiviteter och utbildningar på individ- och gruppnivå som syftar till att främja individens hälsa och handlingsförmåga samt förebygga ohälsa och prestationsnedsättning”
 
Definition av ”Referensgruppen för främjande av ökad hälsa i arbetslivet”
 
Friskvården är en medveten satsning på medarbetarna. Att ha en frisk och positiv personal i en bra arbetsmiljö är förutsättningar för framgångsrika företag och organisationer. Man ordnar olika aktiviteter för att främja hälsan, inspirera till bra levnadsvanor och öka motivationen hos alla. Friskvårdsaktiviteter kan även användas för att skapa gruppgemenskap (teambuilding) inom gruppen och ”bryggor” mellan olika grupper för att öka slagkraften i organisationen.
 
Modern forskning visar att det är lönsamt att införa organiserad friskvård på betald arbetstid. Detta gäller då särskilt utbildning i livsstilsfrågor och motionsaktiviteter.
 
De klassiska områdena för friskvård och utveckling av livsstilskompetens är främst: kost, motion, stress, tobak, alkohol, vila och avslappning, behovspsykologi och värderingar, självbild och självförtroende samt metoder för att lyckas med livsstilsförändringar
 
 

Förutsättningar för effektiv friskvård

 • En friskvårdssatsning måste stödjas och helst initieras av den högsta ledningen. Där måste man även praktiskt visa att man tillmäter friskvården en verklig betydelse.
 • Chefer på alla nivåer behöver utbildas i ledarskap ur ett hälsoperspektiv
 • En satsning måste grundas på aktuella nuläges- och behovsanalyser, så att friskvården verkligen svarar upp mot de behov som finns.
 • En friskvårdspolicy bör upprättas som anger mål och viljeinriktning för verksamheten.
 • Organisationen bör ha en kompetent person som ansvarar för friskvårdsfrågorna och som ser till att man styr mot uppsatta mål samt att resurserna används optimalt.
 • Det behövs ett nät av friskvårdsombud i organisationen. Dessa ska vara opinionsbildare och behöver därför utbildas kring livsstil och hälsa samt förstå hur man arbetar med friskvård.
 • Hälsoarbetet bör omfatta såväl fysiska, psykiska, existentiella som sociala aspekter på hälsan.
 
 
Tre strategier för företagets/organisationens fyra delar
 
Arbetsmiljö- och hälsoarbetet på arbetsplatsen kan delas in i tre arbetssätt eller strategier:
 • Behandla/bota
 • Förebygga
 • Främja
 
Skillnad mellan de tre strategierna
 • Målsättning: vad man vill uppnå med aktiviteten, åtgärden, projektet, etc
 • Utvärdering: Mäta det man hade som mål att uppnå – dvs effekten av åtgärderna/insatserna
 
Arbetsplatsens hela verksamhet kan i sin tur delas in i fyra olika områden:
 • Organisationen
 • Ledarskapet på chefsnivå
 • Arbetsgruppen
 • Den enskilde medarbetaren
 
Man kan således dela in företagets/organisationens arbete med arbetsmiljö och hälsa i 3 x 4 = 12 områden, enligt nedan:
 
 
 
Främja
Förebygga
Bota
Organisation
 
 
 
Chef
 
 
 
Grupp
 
 
 
Individ
 
 
 
 
 
För att ett friskvårdsarbete ska få önskad effekt måste det byggas upp på ett konstruktivt sätt och ges tillräckliga resurser.


Tillbaka